De_Rycker_si/SM 2(2)
     Strokovna revija SDUTSJ
     ISSN:
1854-2042
Domov | Poziv avtorjem | Navodila za pisanje | Scripta Manent | PovezaveTeun De Rycker

Vpliv mednarodnih poslovnih iger oz. simulacij na izboljšanje kulturne ozaveščenosti in znanje pisanja: Ocena visokošolskega predmeta »Pisanje mednarodnih poslovnih besedil« (1994-2004)
Povzetek

Članek predstavlja mednarodni projekt, v katerega so bile vključene visokošolske institucije v ZDA ter v Belgiji, Nemčiji in na Finskem in ki je v letih 1994 – 2004 povezoval učenje angleškega poslovnega jezika v pisni poslovni komunikaciji z  izboljšanjem kulturne ozaveščenosti udeležencev v projektu. Avtor v uvodu najprej opozori na okoliščine, ki so botrovale zamisli o povezavi  teh dveh komunikacijskih dimenzij – jezikovnega znanja in medkulturne komunikacijske kompetence, t.j. vse večjo multikulturnost današnje družbe in pa svetovne globalizacijske trende v gospodarstvu in poslovnem svetu. V nadaljevanju opiše projekt, ki je potekal v obliki visokošolskega predmeta Pisanje mednarodnih poslovnih besedil in je obsegal tri ključne sestavine:
  • učenje, ki je potekalo kot splet predavanj, diskusij, učnih dejavnosti v razredu,
  • simulacije, v okviru katerih so skupine študentov prevzele vlogo različnih podjetij in si v okviru mednarodnih poslov izmenjevale različne dopise in dokumente preko kulturnih in jezikovnih meja,
  • študije primerov, v okviru katerih so posamezni študentje opravili razgovore s poslovneži, ki vzdržujejo mednarodne pisne poslovne stike ter ugotovitve iz teh razgovorov predstavili v razredu.
Simulacije niso vselej potekale po predhodnem učenju, včasih so zaradi pomanjkanja časa za predhodno pripravo študentje morali reagirati v simuliranih situacijah brez vnaprejšnjih navodil. To fazo projekta je zaznamovala tudi precejšnja avtentičnost – učitelji so delovali le kot usmerjevalci, potrebno je bilo držati se rokov in upoštevati kulturno-specifične značilnosti tujega partnerja.

Avtor posebej obravnava učinek tega projekta na razvijanje kulturne ozaveščenosti, predvsem v smislu nadgrajevanja in poglabljanja znanj in vedenja o ciljni kulturi. Poudarja tudi prednost avtentične komunikacije s pripadniki drugih kultur v okviru tega projekta v primerjavi z učnimi dejavnostmi, ki potekajo v monokulturnih skupinah študentov in obravnavajo različne aspekte tuje kulture. Po operativni fazi projekta so bile primerjana mnenja in stališča študentov o lastni kulturi in kulturi partnerja pred začetkom projekta in po pridobljenih konkretnih izkušnjah v projektu. Te ugotovitve so bile nato tudi primerjane s temeljnimi teoretičnimi stališči avtorjev, ki se ukvarjajo z medkulturno komunikacijo (kot npr. Hofstede).

Kot konkretne primere pisne komunikacije avtor predstavi ugotovitve analize korpusa 74 prošenj za zaposlitev in pa 21 zavrnitev poslovnega predloga flamskih in ameriških študentov glede na različne jezikovne in  vsebinske parametre. Posebej opozarja na ugotovljene razlike v pisni sporazumevalni kompetenci med študenti, ki jim je angleščina materni  oz. tuji jezik. V zaključku ugotavlja, da ta mednarodni projekt še ne daje dokončnih odgovorov glede uporabnosti medkulturnih ali večkulturnih pristopov v učenju tujega strokovnega jezika, nedvomno pa nakazuje, da večja avtentičnost komunikacijskih situacij zvišuje motivacijo študentov in s tem posredno tudi izboljšuje učne rezultate,v primeru konkretnega projekta torej pisno sporazumevalno zmožnost.
Avtor tudi poudari, da projekt, ki je bil zastavljen prvenstveno kot pedagoški, v tej fazi ne predvideva znanstveno-raziskovalnega aparata in metodologije, ki bi omogočila zanesljivo merjenje njegovih učinkov in s tem objektivno preverjanje rezultatov. S tem v zvezi tudi opozarja, da bi morebitni bodoči tovrstni projekti, ki bi bili bolj raziskovalno usmerjeni, zahtevali ureditev nekaterih tudi povsem etičnih vprašanj – npr. pridobitev vnaprejšnjega soglasja študentov za uporabo in analizo njihovih pisnih izdelkov. V zaključku daje tudi nekaj praktičnih smernic in napotkov, ki bodo nedvomno v pomoč učiteljem tujih strokovnih jezikov, ki se morda odločajo za izvedbo podobnih med- in večkulturno obarvanih komunikacijskih projektov na področju strokovnih jezikov.» Polno besedilo v angleškem jeziku


Scripta Manent 2(2)

Vsebina

» T. De Rycker
Vpliv mednarodnih poslovnih iger oz. simulacij na izboljšanje kulturne ozaveščenosti in znanje pisanja: Ocena visokošolskega predmeta »Pisanje mednarodnih poslovnih besedil« (1994-2004)


Recenzija knjige

» M. Brkan
David Blockley: The New Penguin Dictionary of Civil Engineering  


© 2005-2006 Scripta Manent. Vse pravice pridržane.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2006 Teun De Rycker

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.